پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی بازو

ضربات شدیدی که به ناحیه شانه وارد میشود معمولا در حین تصادف اتومبیل، سقوط از ارتفاع یا زمین خوردن در حین تمرینات ورزشی ایجاد میگردد. این ضربات ممکن است موجب شکسته شدن سر یا گردن استخوان بازو شود. در صورتی که قطعات شکسته شده نسبت به هم جابجایی زیادی پیداد کنند درمان معمولا با استفاده از عمل جراحی انجام میشود .

اکثر جراحی های سر و گردن استخوان بازو بصورت باز انجام میشود به این معنا که پزشک معالج برای جااندازی و بیحرکت کردن قطعات شکسته شده باید پوست را شکاف داده و عضلات شانه را به کنار زده تا استخوان شکسته شده نمایان شود و سپس قطعات شکسته شده را با ابزارهای خاصی در کنار هم قرار دهد .
برای فیکس کردن شکستگی در این بیماران از پیچ و پلاک استفاده می شود. در این وسیله، پیچ ها به پلاک قفل میشوند. نتیجه آن است که مجموعه پیچ و پلاک قطعات شکسته شده را محکم تر به یکدیگر متصل میکنند و بیمار میتواند روز بعد از جراحی شانه خود را حرکت دهد .
دربعضی موارد نیز ممکن است برای درمان شکستگی های تنه استخوان بازو از نیل یا میله داخل استخوانی Intramedullary nail استفاده شود. در این روش درمانی معمولا جااندازی شکستگی بصورت بسته انجام میشود و سپس از طریق یک شکاف کوچک در ناحیه شانه یا آرنح، استخوان بازو سوراخ شده و یک میله بلند فلزی از طریق این شکاف و سوراخ به داخل کانال مدولری استخوان بازو فرستاده میشود. ممکن است لازم باشد تا این میله به توسط چند پیچ به استخوان بازو متصل شود. هر دو روش پلاک گذاری و میله گذاری اینترامدولاری از روش های روتین درمان شکستگی های بازو هستند. 

-