تهیه کمپرس گرم

تهیه کمپرس گرم

در بعضی از موراد دسترسی به کیسه آب گرم و یا کمپرس های گرم پزشکی نمی باشد.

می توانیم با کمترین امکانات و وسایل اطرافمان یک کمپرس گرم تهیه کنیم.

مزایای کمپرس گرم

کمپرس گرم

کمپرس گرم

کمپرس گرم

کمپرس گرم

کمپرس گرم

کمپرس گرم

کمپرس گرم

-