تقویت عضلات پا

تقویت عضلات پا

زانو ها توسط عضلات دیگر پا ساپورت می شوند به خصوص عضله چارسر ران (عضلات جلو ران) وهمسترینگ (عضلات پشت ران). قوی نگه داشتن این عضلات قطعا به قوی نگه داشتن زانوها و محافظت آنها در برابر آسیب محافظت می کند. این عضلات برای زانو تثبیت کننده هستند. برای کمک به بهبود ثبات یا استحکام زانو بهتر است که ورزش کنید و حرکات کششی مربوط به این عضلات را انجام دهید.

تقویت عضلات پا

تقویت عضلات پا

تقویت عضلات پا

تقویت عضلات پا

-