گاید لاین بین المللی زخم پای دیابتی : پای دیابتی یکی از معظلات و مشکلات جامع بیماران دارای بیماری قند می باشد. اگر چه به کار بستن کلیه اصول درمانی مدون سایر کشورها امکان انجام در ایران را ندارند ولی راهنمای بالینی کتاب حال حاضر، بسیاری از مشکلات جوانان جراح ما را حل نموده و برای همکاران مجرب یک آئینه تجربی می باشد. ترجمه و تالیف: دکتر ذبیح ا... حسن زاده، دکتر محمد کاظم امامی با همکاری: دکتر محسن مردانی کیوی، سید محمد جواد حسینی، دکتر علی نعمتی سال انتشار: 1395