بالا بودن مادرزادي استخوان شانهCongenital High Scapula (Sprengle Deformity) 

 بالا بودن مادرزادی استخوان شانه

در دوران زندگي جنيني ٬ استخوان شانه مـجاور مـهره هاي گـردن قرار دارد که با رشد جنين به طرف مهره هاي پشتي پايين مي آيد . به ندرت اين عمل انجام نمي گيرد و اسـتخوان شـانه در بـال يـعني مـجاور مـهره هاي پـاييني گـردن و مـهره هاي بـاليي پشت بـاقي مـيماند و ايـن نـاهنجاري را بـه وجود مـي آورد کـه تـغيير شکـل اسپرينگل(Sprengle Deformity ) هم ناميده مي شود. در 25درصــد از مـوارد اسـتخوان شـانه بـه وسـيله يک نـوار ليـفي يـا غــضروفي و يــا اســتخوانــي بــه نــام نـوار شـانه اي ـ مـهرهاي(Omovertebral Band ) به ستون مهره اي گردني متصل است .

بالا بودن مادرزادي استخوان شانه


نشانه هاي باليني

مهمترين علامت اين ناهنجاري عبارت است از بالاتر قرار گرفتن، برجسته بودن و به جلو رانده شدن شانه در طرف مبتلا. گاه خـاراستخوان شانه(Spine of the Scapula ) در زيـر اليـاف عـضله ذوزنــقه اي لمس مــي شود. بـه عـلت چـرخش شـانه٬ حـرکات آن مخصوصاً دور کردن در بسياري از بـيماران مـحدود مـي شود. ايـن ناهنجاري در بعضي موارد دوطرفه است و با نـاهنجاري مـادرزادي ستون مهره اي گردن و دنده هاي باليي همراه است.

بالا بودن مادرزادي استخوان شانه


درمان

بالا بـودن مـادرزادي اسـتخوان شـانه را فـقط بـا عـمل جـراحـي مي توان اصلاح کرد. در موارد خفيف بهتر است هيچ گونه عملي انجام نشود .

دو نوع عمل جراحي براي اين ناهنجاري وجود دارد:

1.  قطع نوار شان هاي ـ مهرهاي و برداشتن قسـمت بـرجسـته خـار استخوان شانه که باعث بهبود وضع ظاهري بـيمار و افـزايش دامنه حرکات شانه ميشود .

2.  جدا کردن کليه عضلات اطراف استخوان شانه و پايين کشيدن آنها و سپس دوختن عضلات به استخوان در محل جديد؛ در نتيجه اين عمل ممکن است کشش روي شـبکه بـازويي وارد آيد و بعضي از شاخه هاي اين شبکه بطور موقت يا دائم فلج مي شوند .

بالا بودن مادرزادي استخوان شانه


-