بررسي ميزان اثربخشي تزريق كورتيكواستروييد داخل غلاف تاندون خم كننده با هدايت سونوگرافي در درمان بيماري شست ماشهاي

-

فرمت : pdf حجم :253.7871 KB