استئوتومي پرگزيمال تيبيا و تغييرات آناتوميك زانو

استئوتومي پرگزيمال تيبيا با نتايج موفق تعويض مفصل جايگاه خود را حفظ كرده است. انجام استئوتومي بر اجزاء مختلف زانو و عملكرد آنها اثر مي گذارد. تغييرات ايجاد شده در بيومكانيك زانو همراه با اثراتي در كشكك، رباط طرفي داخلي، راستاي ماهيچه چهارسر و شيب سطح تيبيا خواهد بود. هدف از انجام استئوتومي پرگزيمال تيبيا در افراد جوان و بدون آرتروز در نيمه داخلي زانو، توزيع مناسب وزن بدن برسطوح مفصلي و در افراد بزرگسال با تغييرات دژنراتيو، كند كردن سير پيشرفت آرتروز است. تمامي استئوتوميهاي پرگزيمال تيبيا يا با جابهجايي توبروزيته تيبيا و يا با فيبروز و كلسيفيكاسيون محل چسبندگي تاندون پاتلار موجب تغيير در بيومكانيك مفصل پاتلوفمورال مي شوند. در استئوتومي هاي پرگزيمال تيبيا اگر استئوتومي پرگزيمال به توبروزيته تيبيا باشد، با جا به جايي لاترال توبروزيته تيبيا موجب افزايش زاويه كوادريسپس مي شود. در استئوتومي پرگزيمال تيبيا از نوع وج باز آزادسازي رباط طرفي داخلي از مديال تيبيا لازم است. اگر به هر دليل حفظ اين رباط لازم باشد بايد استئوتومي از ديستال اين رباط شروع شود. از آنجا كه پرگزيمال تيبيا تقريبا به شكل مثلث قائم الزاويه است به طوري كه توبروزيته تيبيا در محاذات كورتكس لاترال است، در استئوتومي پرگزيمال از نوع وج باز، دهانه وج در گوشه پوسترومديال بايد سه برابر دهانه وج در ستيغ جلويي باشد. عدم رعايت اين نكته موجب تغيير شيب سطح مفصلي مي شود

-