معاینه ی ستون فقرات گردنی

 

Foraminal Compression Test (Spurling)

بیمار می نشیند، در حالیکه سر در موقعیت فلکشن خارجی قرار دارد. معاینه کننده سطح volar هر دو دست را بر روی سر بیمار قرار داده و فشار رو به پایین اعمال میکند. در ادامه این تست با فلکشن خارجی سر به سمت طرف مقابل تکرار میشود. فلکشن خارجی سر میتواند بصورت اکتیو و یا پاسیو انجام شود. در صورتیکه در طول اعمال فشار توسط معاینه کننده، درد در اندام فوقانی در همان سمتی که فلکشن خارجی انجام شده است، احساس شود، تست مثبت می باشد. این یافته نشان دهنده ی فشار روی ریشه ی عصبی می باشد که میتواند در ارتباط با توزیع dermatomal درد باشد. توجه داشته باشید در صورتی که بیمار دارای شرایطی مانند استئوآرتریت، پوکی استخوان، آرتریت روماتوئید و تنگی کانال نخاعی باشد، اقدامات احتیاطی لازم در هنگام اعمال فشار بر روی سر، بکار گرفته شود. همچنین این نکته ضروری است که تست vertebral artery   باید بعنوان یک تست غربالگری قبل از این تست انجام شود.


معاینه ی ستون فقرات گردنی


معاینه ی ستون فقرات گردنی


 

 

Foraminal Distraction Test

در حالیکه بیمار نشسته و یا ایستاده است، معاینه کننده یک دست را زیر چانه و دست دیگر را دور استخوان اکسی پوت بیمار قرار میدهد. سپس همان گونه که بیمار در حالت ریلکسیشن قرار دارد، معاینه کننده به آرامی سر بیمار را نسبت به تنه منحرف میکند. زمانی تست مثبت است که در طول انحراف سر، شکایت از درد، کاهش و یا قطع شود. در این صورت احتمالاً فشار ریشه ی عصبی در زمانیکه بیمار دارای وضعیت و پوزیشن طبیعی است، وجود دارد. توجه داشته باشید که انحراف ناحیه ی گردنی جهت ارزیابی impingement ریشه ی عصبی، در بیماری که دارای بی ثباتی مهره ای می باشد، نباید انجام شود. همچنین هر گونه افزایش احساس درد می تواند نشان دهنده ی آسیب عضلانی و رباطی باشد. قبل از انجام این تست نیز باید تست vertebral artery   بعنوان یک تست غربالگری انجام شود.

Foraminal Distraction Test


 

 

-