Hip Scouring/Quadrant Test

بیمار بصورت خوابیده به پشت روی تخت قرار میگیرد . معاینه کننده در سمت درگیر بیمار قرار می گیرد و به طور پاسیو، هیپ را در موقعیت فلکشن و ادداکشن قرار میدهد. زانوی بیمار همچنین در حالت فلکشن کامل قرار می گیرد. معاینه کننده فشاری رو به پایین در امتداد تنه استخوان ران وارد میکند، درحالیکه همزمان لگن را در موقعیت ادداکشن و چرخش خارجی قرار میدهد. سپس لگن را در موقعیت اداکشن و چرخش داخلی قرار می دهد، در حالی که به فشار رو به پایین ادامه می دهد. این حرکت 2 یا 3 بار تکرار میشود تا معاینه کننده متوجه حرکات غیرمعمول (مانند گیر کردن،ساییده شدن) و یا ایجاد اضطراب در بیمار شود. درد یا اضطراب نشان دهنده ی پاتولوژی مفصل لگن، مانند آرتریت، نقص استئوکندرال، نکروز آوازﮐوﻻر و یا نقص لابروم استابولوم میباشد. این آزمون جهت آسیب های ساختاری خیلی اختصاصی نیست و باید با احتیاط استفاده شود که باعث افزایش درد و یا آسیب بافت ها نشود. آزمایشات تصویربرداری ابزار مفیدی در پیگیری آزمونSCORE    لگن و همچنین علل ناشناخته انتشار درد پا و یا مفصل لگن می باشند. 

Craig’s Test

بیمار بصورت خوابیده روی شکم بر روی تخت قرار میگیرد و زانوی سمت آسیب دیده را در حالت فلکشن 90 درجه ای قرار می دهد. معاینه کننده در سمت آسیب دیده بیمار می ایستد و تروکانتر بزرگ استخوان ران را لمس میکند. سپس به صورت پاسیو، استخوان فمور را در وضعیت های چرخش داخلی و چرخش خارجی قرار میدهد تا آنکه تروکانتر بزرگ با تخت معاینه موازی شود. در این لحظه از بیمار خواسته میشود که لگن خود را در همین موقیعت نگه دارد تا معاینه کننده زاویه بین محور طولی پا و محور عمودی تخت را با استفاده از  goniometer اندازه گیری کند. اگر اندازه ی زاویه بزرگتر از 15 درجه باشد، نشان دهنده ی چرخش ران به داخل یا آنته ورژن ران است و اگر اندازه ی زاویه کمتر از 8 درجه باشد، نشان دهنده ی رترو ورژن می باشد. افزایش آنته ورژن فمور باعث چرخش داخلی پا و    squintingکشکک میشود و رترو ورژن باعث چرخش پا به خارج میشود و هردوی آن ها ممکن است منجر به  malalignmentاندام تحتانی و آسیب های  متعاقب آن شوند . وجود یک معاینه کننده دوم نیز ممکن است جهت نگه داشتن لگن و پای بیمار در موقیعت تعیین شده کمک کننده باشد، تا معاینه کننده ی اول بتواند زاویه ها را اندازه گیری کند. این تست به روش  Ryder جهت اندازه گیری آنته ورژن و رترو ورژن فمور شناخته شده است.

 

 

 

90-90 Straight Leg Raise Test

بیمار بصورت خوابیده به پشت روی تخت قرار میگیرد و هر دو هیپ را بوسیله ی دستها در حالت فلکشن 90 درجه ای ثابت میکند. زانوها بصورت خم شده و در حالت ریلکسیشن قرار دارند و معاینه کننده در کنار تخت می ایستد. از بیمار خواسته میشود که یک زانو  و سپس زانوی دیگر را تا حد امکان بالا بیاورد. این تست در هر دو سمت انجام میشود. اگر زانو بیشتر از 20 درجه خم شد، بیانگر این است که عضلات همسترینگ دارای سفتی هستند. هنگام انجام این تست باید مراقب موقعیت لگن باشیم تا اقدامات تست را بتوان با اطمینان خاطر تکرار نمود.


 

Piriformis Test

بیمار به پهلویی که مورد آزمایش نیست، دراز می کشد و پای مورد آزمایش را در 60 درجه از فلکشن هیپ قرار می دهد. همچنین زانوی دارای فلکشن در حالت ریلکسیشن قرار می گیرد. معاینه کننده در کنار بیمار می ایستد و دست نزدیک را روی پلویس (ناحیه ی خارجی) و دست دور را روی زانوی بیمار (ناحیه ی خارجی) قرار میدهد. وقتی که پلویس ثابت ماند، یک نیروی ادداکشن (رو به پایین) بر زانو ی بیمار اعمال میشود. سفتی یا درد در ناحیه ی لگن و باسن نشان دهنده ی سفتی پیریفورمیس است. درد در ناحیه ی باسن و ناحیه ی خلفی ران نشان دهنده ی گیرافتادگی عصب سیاتیک می باشد و ثانویه به آن سفتی پیریفورمیس رخ میدهد. این آزمون می تواند در وضعیت خوابیده به پشت نیز انجام شود. بسیار اهمیت دارد که معاینه کننده بتواند دردی که ممکن است از ناحیه باسن باشد با دردی که از سفتی پیریفورمیس است، تشخیص افتراقی دهد.


 

Thomas Test

بیمار بصورت خوابیده به پشت روی تخت قرار می گیرد و هر دو زانو به طور کامل مقابل سینه فلکشن می یابد و باسن روی لبه تخت قرار می گیرد. معاینه کننده می ایستد و یک دست را به منظور نظارت بر لوردوز کمری یا tilt پلویس به ترتیب روی مهره های کمری یا ستیغ ایلیاک قرار می دهد. بیمار پای مورد آزمایش را به آرامی پایین می آورد تا جایی که کاملاً در حالت ریلکسیشن قرار گرفته باشد یا اینکه tilt پلویس قدامی و یا افزایش قوس کمر رخ دهد. عدم اکستنشن ران با فلکشن بیشتر از 45 درجه زانو نشان دهنده ی سفتی عضله ایلیوسواس است. اکستنشن کامل هیپ با فلکشن زانو کمتر از 45 درجه نشاندهنده ی سفتی عضلانی رکتوس فموریس می باشد. عدم اکستنشن هیپ با فلکشن زانو کمتر از 45 درجه نشاندهنده ی سفتی عضلانی ماهیچه ایلیوسواس و رکتوس فموریس می باشد. چرخش خارجی مفصل هیپ در طی هر یک از حالات قبلی نشان دهنده ی سفتی نوار ایلیوتیبیال می باشد. توجه داشته باشید که افزایش در tilt پلویس قدامی و قوس کمر باید برای جلوگیری از یافته های منفی و اشتباه حذف شود. برای تأیید بیشتر این ارزیابی معاینه کننده می تواند به سادگی با وارد کردن فشار به ساق پا  برای پایین آوردن آن بروی تخت اقدام کند. بازگشت قوس کمر نشان دهنده ی یک یافته ی مثبت خواهد بود. 


Ely’s Test

بیمار بصورت خوابیده روی شکم قرار میگیرد، در حالیکه معاینه کننده در کنار پای بیمار نزدیک تخت قرار می گیرد و یک دست را بر ناحیه ی pelvic همان سمت قرار میدهد. معاینه کننده بصورت پاسیو زانوی بیمار را در موقعیت فلکشن قرار میدهد و عکس العمل مفصل لگن را یاداشت می کند. این آزمون را در طرف دیگر تکرار می کنید تا به مقایسه ی آن بپردازید. اگر لگن نیز همراه زانو خم شود نشاندهنده ی سفتی رکتوس فموريس است. همچنین این آزمون روی افرادی که دارای اختلال لگن و ساکروایلیاک هستند، بعلت خوابیدن به روی شکم ممکن است ناراحت کننده باشند. 

-