Tap or Percussion Test

 

بیمار ممکن است بنشیند یا بایستد در حالیکه انگشت آسیب دیده در موقعیت اکستنشن قرار دارد. معاینه کننده نیز در مقابل بیمار می ایستد و ضربه محکمی را به انتهای انگشتی که در حال معاینه است اعمال می کند. به عنوان یک روش جایگزین جهت ضربه زدن (دق کردن) معاینه کننده می تواند از یک چکش دق استفاده کند. درد در محل جراحت نشان دهنده ی شکستگی می باشد. لرزش ناشی از ضربه به استخوان، درد در محل شکستگی را تشدید خواهد کرد. همچنین در صورت وجود دفورمیتی واضح، این تست نباید انجام شود.


 

Compression Test

بیمار ممکن است بنشیند یا بایستد در حالیکه انگشت آسیب دیده در وضعیت اکستنشن قرار دارد. معاینه کننده در مقابل بیمار می ایستد. معاینه کننده بند دیستال انگشت را نگه می دارد و در امتداد محور طولی استخوان آن، فشار اعمال می کند. وجود درد در محل جراحت بیان کننده ی یک شکستگی می باشد. در صورتی که یک دفورمیتی واضح وجود داشته باشد، این تست نباید اجرا شود.
 

Phalen Test

بیمار می نشیند یا می ایستد در حالیکه سمت خلفی هر دو دست را در تماس کامل با هم قرار داده بنابراین هر دو مچ به طور کامل خم شده اند. یک نیروی فشاری یکنواخت در مسیر ساعد بیمار اعمال می شود. بنابراین مچ های بیمار به طور کامل برای یک دقیقه خم می شود. بی حسی و سوزن سوزن شدن در محل توزیع عصب مدین در انگشتان (یعنی؛ شست، انگشت اشاره، انگشت میانه و سمت خارجی انگشت حلقه) نشان دهنده ی سندرم تونل کارپال، ثانویه به تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین است. همچنین درد در ناحیه مچ دست، بدون شکایت از دردی که به سمت دیستال دست و انگشتان انتشار یابد، ممکن است نشانگر پاتولوژی در استخوان مچ باشد. 

 

Reverse Phalen Test

بیمار می ایستد یا می نشیند در حالیکه کف هر دو دست در تماس کامل با یکدیگر هستند، بنابراین هر دو مچ به طور کامل در موقعیت اکستنشن قرار دارند. نیروی فشاری یکنواخت در طول ساعد بیمار اعمال می شود، بنابراین مچ دست بیمار به طور کامل به مدت یک دقیقه در موقعیت اکستنشن قرار می گیرد. بی حسی و سوزن سوزن شدن در محل توزیع عصب مدین انگشتان (یعنی، شست، انگشت اشاره، میانی و سمت خارجی انگشت حلقه) نشانگر سندرم تونل کارپال، ثانویه به تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین است. همچنین درد در ناحیه مچ بدون شکایت از دردی که به سمت دیستال دست و انگشتان انتشار یابد، ممکن است نشانگر پاتولوژی در استخوان مچ باشد. 

 

Tinel’s Sign

بیمار در کنار یک سطح صاف می نشیند و معاینه کننده در سمت وُلار (کف دستی) مچ بیمار، سطح ناحیه ی تونل کارپال را دق می کند. شکایت از سوزن سوزن شدن، گزگز یا درد توسط بیمار در ناحیه شست، انگشت اشاره، میانی یا سمت انگشت حلقه از سمت رادیال، نشانگر یک تست مثبت است. در صورتی که عصب مدین در هر نقطه از مسیرش پاره شود یک علامت تینل مثبت ممکن است در مچ ظاهر شود. بنابراین یک یافته مثبت باید به معاینه کننده جهت تشخیص سالم بودن عصب مدین در آرنج، شانه و گردن برای رد سایر پاتولوژی ها اطمینان دهد. 

 

-