Patellar Apprehension Test

بیمار به صورت خوابیده به پشت (طاق باز) دراز می کشد در حالیکه هر دو زانو به طور کامل در وضعیت اکستنشن قرار دارند. معاینه کننده سمت مقابل زانوی درگیر می ایستد و هر دو انگشت شست خود را روی کنار داخلی پاتلای مورد معاینه قرار می دهد. هنگامیکه معاینه کننده پاتلا را به آرامی به سمت خارج فشار می دهد، بیمار باید در حالت ریلکسیشن باشد و هیچ انقباضی در عضله چهار سر نداشته باشد. اگر بیمار در موقع انجام این حرکت بترسد یا عضله چهار سر خود را منقبض کند تا در مقابل نیمه در رفتگی (subluxation)   محافظت کند، نشانگر نیمه در رفتگی یا در رفتگی  پاتلا می باشد (که احتمالا به دلیل سستی رتیناکوتوم داخلی است). این تست باید با زانویی که 30 درجه خم شده است تکرار شود. همچنین معاینه کننده باید از لغزاندن بیش از حد پاتلا به سمت بیرون اجتناب کند تا از در رفتگی پاتلا جلوگیری شود. هنگام آزمایش باید به چهره ی بیمار و آثار ترس در آن دقت شود. شکل 60، fairbankks Apprehension Test  نیز نامیده می شود (زانو 30 درجه خم می باشد).

 

Patellar Grind Test

بیمار به صورت خوابیده به پشت (طاق باز) روی تخت معاینه دراز میکشد، در حالیکه زانوهای او کاملاً اکستنشن دارند. معاینه کننده کنار سمت درگیر قرار می گیرد و فضای بافتی انگشت شست خود را روی کنار فوقانی پاتلا قرار می دهد. از بیمار خواسته می شود که عضله چهار سر خود را منقبض کند در حالیکه معاینه کننده فشاری به سمت پایین و روی پاتلا وارد می کند. درد در هنگام حرکت پاتلا یا عدم توانایی در کامل کردن تست نشان دهنده ی کندورومالاسی پاتلا است. این تست ممکن است حتی برای افراد سالم هم درد آور باشد. علاوه براین مقایسه ی پاتلاهای دو طرف بیمار مهم است. این تست ممکن است با زانویی که زاویه 30 درجه یا 60 درجه فلکشن دارد نیز، مجدداً انجام شود تا سطوح مختلف پاتلا را ارزیابی کند ( از لحاظ علمی، کندورمالاسی تنها می تواند از طریق مداخلات جراحی شناسایی گردد زیرا کندورمالاسی نرم شدگی غضروف در سطح زیر پاتلا است که با لمس مستقیم تشخیص داده میشود). 

Renne Test

بیمار می ایستد. معاینه کننده نیز مقابل بیمار می ایستد و دو انگشت سبابه و وسط خود را همراه با انگشت شست روی سطح خارجی اپی کندیل زانوی درگیر قرار می دهد. سپس بیمار را راهنمایی کرده تا وزن بدن را روی پای دیگر قرار دهد سپس به صورت اکتیو زانو را خم کند (مانند حالت چنبره زدن). معاینه کننده همچنان با انگشت شست روی اپی کندیل خارجی فشار وارد میکند. هنگامی که فرد زانوی خود را 30 درجه خم کرده است، اگر دردی در ناحیه ی زیر شست معاینه کننده احساس شود، نشاندهنده سندرم اصطحکاک (سایش) نوار ایلئوتیبیال است. با فلکشن30 درجه زانو، نوار ایلئوتیبیال دقیقاً روی اپی کندیل خارجی قرار می گیرد. این تست یک نسخه فعال و همراه با تحمل وزن از تست  Noble می باشد.
 

Noble Test

بیمار به صورت خوابیده به پشت روی تخت معاینه قرار می گیرد، در حالیکه زانوی او تا 90 درجه خم شده است. معاینه کننده در سمت درگیر قرار می گیرد و شست خود را روی اپی کندیل خارجی زانوی درگیر قرار می دهد و با دست دیگر مچ پای بیمار را می گیرد. معاینه کننده به صورت پاسیو زانوی بیمار را خم و راست میکند در حالیکه همچنان فشار را به اپی کندیل خارجی  وارد می کند. اگر دردی زیر انگشت معاینه کننده  هنگامی که زانوی بیمار 30 درجه خم است احساس شد، نشان دهنده ی اصطحکاک (سایش) نوار ایلئوتبیال است. با فلکشن30 درجه زانو، نوار ایلئوتیبیال دقیقاً روی اپی کندیل خارجی قرار می گیرد. این تست نسخه ی پاسیو و بدون تحمل وزن تست RENNE می باشد.
 

-