Homan’ Sign

بیمار به صورت خوابیده به پشت(طاق باز)، بر روی تخت معاینه دراز میکشد. سپس با اکستنشن کامل زانوی طرف مبتلا، معاینه کننده عمل دورسی فلکشن را بصورت پاسیو بر روی پای بیمار انجام میدهد. احساس درد در ساق پا که توسط کشش غیر فعال پا در موقعیت دورسی فلکشن ایجاد میشود، نشانه ای مثبت جهت ترومبوفلبیت می باشد. درد همچنین ممکن است به علت امتحان عضله ی ساق پا در ارتباط با کشش غیر فعال، ایجاد شود. یافته ی مثبت نشان دهنده ی شرایط تهدید کننده ی حیات است و بلافاصله باید به پزشک مناسب( متخصص) ارجاع داده شود.
 

Anterior Drawer Test

 بیمار در انتهای تخت می نشیند، درحالیکه پای مبتلا با فلکشن زانو و همراه با فلکشن اندک کف پایی قرار می گیرد. معاینه کننده، با یک دست استخوان های تیبیا و فیبولا را ثابت نگه میدارد و با دست دیگر پاشنه ی پا ( استخوان کالکانئوس) را می گیرد. این تست همچنین میتواند به صورت خوابیده روی تخت انجام بگیرد. پس از اطمینان از ثابت بودن قسمت دیستال استخوان های تیبیا و فیبولا، معاینه کننده یک فشار قدامی به پاشنه و تالوس اعمال میکند. جا به جایی قدامی تالوس و دور شدن از مچ پا ankle mortise) ) که بیشتر به سمت مبتلا و برخلاف سمت غیر مبتلا می باشد، یک نشانه ی مثبت جهت احتمال پیچ خوردگی رباط تالوفیبولار قدامی است. فلکشن 90 درجه ای زانو به منظور کاهش فشار بر عضله ی گاستروکنمیوس می باشد. این آزمون باید بصورت دو طرفه جهت مقایسه انجام شود. تورم در مفصل مچ پا ممکن است توانایی تالوس در جا به جایی به سمت قدام را کاهش دهد. یک تست اصلاح شده می تواند در موقعیت خوابیده به روی شکم انجام شود.

 

 

Talar Tilt Test (Inversion)

 بیمار بصورت خوابیده به پهلوی سمت غیر درگیر قرار می گیرد در حالیکه، پای سمت درگیر آزاد و زانو اندکی خم شده است. معاینه کننده با یک دست انتهای دیستال استخوان تیبیا را ثابت می کند و با دست دیگر استخوان تالوس را نگه می دارد. ابتدا معاینه کننده پای بیمار را در موقعیت آناتومیکی (پلانتار فلکشن خنثی و دورسی فلکشن) قرار می دهد و سپس تالوس را به سمت داخل (adducted) متمایل میکند. طیف وسیع تر حرکت در پوزیشن ادداکشن (به داخل چرخاندن) در پای درگیر نسبت به پای غیر درگیر دلالت بر مثبت بودن تست دارد. این علامت ممکن است نشان دهنده ی پارگی رباط کالکانئوفیبولار مچ پا باشد. فلکشن 90 درجه ای زانو جهت کاهش فشار بر عضله ی گاستروکنمیوس است. این تست باید به صورت دو طرفه و جهت مقایسه انجام شود. انجام این تست با قرار گیری مچ پا در موقعیت پلانتار فلکشن بیشتر، فشار کمتری بر رباط کالکانئوفیبولار ایجاد میکند، در عوض ممکن است فشار بیشتری بر رباط تالوفیبولار ایجاد کند.


 

Thompson Test

بیمار بصورت خوابیده روی شکم بر روی تخت قرار میگیرد، در حالیکه پاشنه ی پا خارج از لبه ی تخت قرار دارد. زمانیکه مجموعه ی عضلات گاستروکنمیوس- سولئوس در حالت ریلکسیشن قرار دارند، معاینه کننده به قسمت شکمی (ناحیه ی تنه) این عضلات فشار وارد میکند. هنگام فشار بر عضلات ساق پا، پاسخ طبیعی، فلکشن کف پا می باشد. بنابراین عدم فلکشن کف پا در مقابل فشار، نشان دهنده ی یک تست منفی است و دلالت بر امکان پارگی تاندون آشیل دارد.
 

 

Tap or Percussion Test

بیمار به صورت خوابیده به پشت روی تخت قرار می گیرد، درحالیکه پا در حالت اکستنشن و مچ پا اندکی خارج از تخت قرار دارد. معاینه کننده در انتهای تخت و مجاور پای بیمار می ایستد. سپس مچ پای بیمار را جهت تناسب بهتر، در حداکثر دورسی فلکشن قرار می دهد و یک ضربه ی ثابت به کف پاشنه ی پا اعمال میکند. درد در محل آسیب دیدگی، دلالت بر پارگی دارد. لرزش همراه با ضربه به محور بلند استخوان ها، درد را در محل پارگی، بیشتر از آنچه هست نمایان میکند. توجه داشته باشید که در صورت وجود هر گونه نقص (دفورمیتی) واضح، این تست نباید انجام شود.


 

Kleiger’ Test

بیمار با زانوی 90 در جه فلکشن و درحالیکه پایش خارج از تخت است، می نشیند. معاینه کننده قسمت دیستال استخوان های تیبیا و فیبولا را با یک دست و قسمت تحتانی و میانی کالکانئوس را با دست دیگر ثابت نگه میدارد. مچ باید در موقعیت هم سطح قرار بگیرد. معاینه کننده یک نیروی چرخش خارجی را بر کالکانئوس اعمال میکند. این تست باید با مچ در موقعیت دورسی فلکشن تکرار شود. شکایت از درد در امتداد سطح مچ، زمانیکه نیروی چرخش خارجی در موقعیت دورسی فلکشن خنثی بکار میرود، نشان دهنده ی صدمات رباط دلتوئید می باشد. وقتی  به مچ در موقعیت دورسی فلکشن، نیروی چرخشی خارجی وارد میشود، ممکن است درد در ناحیه ی میانی و اندکی بیشتر از ناحیه ی پزوگزیمال وجود داشته باشد، که در این صورت نشان دهنده ی درگیری سیندسموتیک ناحیه دیستال تیبوفیبولار است. وقتی پا ثابت میشود و یک نیروی چرخشی قابل توجه اعمال میشود، سیندسموزیس ممکن است آسیب ببیند. این مشکل به عنوان یک پیچ خوردگی بالای مچ در نظر گرفته میشود که ممکن است وقتی یک نیروی چرخش به داخل مچ اعمال میشود، بسیار دردناک باشد. 

 

-