ناحیۀ سرینی

این ناحیۀ به صورت چهارضلعی است؛ به طوریکه ضلع فوقانی آن محدود به ستیغ ایلیاک، ضلع داخلی، تیغۀ میانی ساکروم و کوکسیکس، ضلع خارجی خطی است که از خار قدامی و فوقانی ایلیوم به جلوی تروکانتر بزرگ کشیده می شود و ضلع تحتانی هم چین پایین کفل (گلوتئال) است؛ این چین، بع علت چسبندگی پوست به فاسیای عمقی پدید می آید.

در این ناحیۀ، شکاف ناتال، از مجاورت تکمۀ سوم ساکروم شروع شده و بتدریج در قسمت پایین عمیق تر می شود. کف شکاف توسط قسمت تحتانی ساکروم و کوسیکس پوشیده می شود.

 

عضلات ناحیۀ کلوتئال

این ناحیه دارای سه عضلۀ گلوتئال به صورت سطحی و چند عضلۀ کوچکتر عمقی است.

1-       عصب عضله ابتوراتور داخلی به طور اختصاصی به این عضله عصب می دهد.

2-       عضلات ژملوس از طرفین بریدگی کوچک سیاتیک مبدأ گرفته و همراه با عضلۀ ابتوراتور داخلی و عصب آن از بریدگی فوق عبور می کنند.

3-       از بالای عضلۀ پیریفورمیس، عروق و اعصاب گلوتئال فوقانی و از پایین این عضله در اکثر مواقع، عصب سیاتیک، عروق و اعصاب گلوتئال تحتانی، عصب جلدی خلف ران، عروق پودندال و عصب جلدی داخلی می گذرند.

عروق و اعصاب ناحیۀ گلوتئال

شریان گلوتئال فوقانی

این شریان از بالای عضله پیریفورمیس گذشته و شاخه هایی به گلوتئوس ماگزیموس می دهد و سپس بین عضلات گلوتئوس مدیوس و مینیموس می رود.

 

عصب گلوتئال فوقانی

این عصب همراه با شریان همنامش بوده و به عضلات گلوتئوس مدیوس و مینیموس و تنسور فاسیالاتا می رود.

 

شریان گلوتئال تحتانی

این شریان از زیر عضلۀ پیریفورمیس گذشته و شاخه هایی به عضلۀ گلوتئوس ماگزیموس و کمپارتمان خلفی ران می دهد.

 

عصب گلوتئال تحتانی

از زیر عضلۀ پیرفورمیس گذشته و به عضلۀ گلوتئوس ماگزیموس می رود.

 

عصب سیاتیک

مهم ترین عنصر ناحیۀ گلوتئال است که از شاخه های چهارم و پنجم کمری و سه عصب اول ساکرال تشکیل می شود.این عصب از سوراخ بزرگ سیاتیک خارج شده و به عضلات کمپارتمان خلفی ران، تمام عضلات ساق و پا و پوست این نواحی عصب می دهد. شاخه های جانبی این عصب برای مفصل هیپ و عضلات دو سر رانی، سمی ممبرانوس و اداکتور  ماگنوس و سمی تندینوسوس می باشد. این عصب در واقع از دو عصب تیبیال و پرونئال مشترک تشکیل شده که معمولاً در بالای حفره پوپلیته، از یکدیگر جدا می شوند.

 

عصب جلدی خلفی ران

از سه عصب اول ساکرال تشکیل شده و از زیر عضلۀ پیریفورمیس می گذرد؛ این عصب به پوست خلف ران، کفل، دستگاه تناسلی خارجی، حفره پوپلیته و بالای خلف ساق عصب می دهد.

 

اعصاب سطحی ناحیه گلوتئال

ناحیۀ فوقانی گلوتئال توسط رشته هایی از عصب ایلئوها یپوگاستریک و اعصاب کمری به نام Sup.clunial ، داخل ناحیه توسط شاخه ی خلفی اعصاب ساکرال، قسمت خارجی این ناحیه توسط عصب جلدی خارجی ران و در پایین توسط عصب جلدی خلفی ران، عصب داده می شود.

 

 

-