ACL quality of life questionnaire

ابزاری است برای سنجش کیفیت زندگی بیماران پس از انجام بازسازی لیگامان ACL . پرسشنامه توسط خود بیمار پر می شود. 5 سوال در رابطه با علایم بالینی، 5 سوال در رابطه با کار روزمره، 10 سوال در رابطه با ورزش، 5 سوال از لایف استایل، 5 سوال از احساس درونی بیمار. از مقیاس پاسخ دهی لیکرت استفاده شده است و نهایتا از 0 تا 100 به بیمار نمره داده می شود.

-

فرمت : pdf حجم :28.41504 KB

فرمت : pdf حجم :598.6172 KB