پرسشنامه ای 42 سوالی بیمار محور بوده که 5 مفهوم مربوط به بیمار را شامل درد (9 سوال)، سایر علایم بیماری (7 سوال)، فعالیت های روزمره (17 سوال)، فعالیت های ورزشی و تفریحی (5 سوال) و کیفیت زندگی (4 سوال) را مورد بررسی قرار می دهد و در آن از مقیاس پاسخ دهی لیکرت استفاده شده است .

-

فرمت : docx حجم :188.1553 KB