Marx SCale

پرسشنامه ی سطح فعالیت Marx که توسط بیمار تکمیل می شود ابزاری مختص زانو است که توسط Marx و همکارانش با هدف ارزیابی سطح فعالیت افراد مبتلا به آسیب های مختلف این ناحیه در سال 2001 برای اولین بار طراحی شد. این پرسشنامه می تواند تقریبا به مدت یک دقیقه توسط بیمار تکمیل شود واستفاده از آن آسان و راحت می باشد و به همین دلیل می تواند همراه با سایر ابزارهای سنجش تکمیل شود وبر اساس اجزای عملکرد فیزیکی، که در فعالیت های ورزشی مختلف شایع هستند، می باشد. این پرسشنامه از 4 آیتم تشکیل شده است که شامل دویدن ، تغییر جهت حین دویدن ، کاهش سرعت و چرخش بدن با پای ثابت روی زمین می باشد وانتخاب این آیتم ها بر اساس اهمیت وسختی شان برای بیماران مبتلا به ضایعات مختلف زانو بوده است و همه ی آیتم ها به طور یکسان وزن گذاری شده اند. برای هر کدام از این اجزای عملکردی فعالیت 5 نوع فرکانس مشارکت در ورزش در نظر گرفته شده است که به هر کدام از فرکانس ها یک امتیاز تعلق می گیرد(به جز فرکانس مشارکت "کمتر از یکبار در ماه"). برای فرکانس "کمتر از یکبار در ماه" نمره صفر داده می شود. به فرکانس مشارکت "یکبار در ماه" یک امتیاز و به فرکانس مشارکت "یکبار در هفته" دو امتیاز و به فرکانس مشارکت "دو یا سه بار در هفته" سه امتیاز و به فرکانس مشارکت "چهار بار یا بیشتر در هفته" چهار امتیاز تعلق می گیرد. بنابراین در صورتیکه فرد در هر 4 آیتم با فرکانس "چهاربار یا بیشتر درهفته" در ورزش شرکت کند، بالاترین امتیاز رامی گیرد که نمره ی 16 می باشد و در صورتیکه در هر 4 آیتم با فرکانس "کمتر از یکبار در ماه" در ورزش شرکت کند، کمترین امتیاز یعنی صفر به او تعلق می گیرد.

-

فرمت : docx حجم :14.11816 KB