پرسشنامه WOMAC يك پرسشنامه بين المللي و استاندارد شده جهت ارزيابي پيامدهاي درماني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو مي باشد. 3 معیار درد (5 سوال)، خشکی مفصل (2 سوال) و عملکرد فیزیکی (17 سوال) در این ابزار ارزیابی کمّی می گردند. براي هر سئوال پنج گزينه وجود دارد كه به پاسخ ها ازصفر تا 4 امتياز دهي مي گردد و در مجموع از صفر تا 100 امتياز مي گيرد. عدد صفر حداكثر مشكل و عدد 100 عدم وجود مشكل را نشان مي دهد. كاهش نمره WOMAC علامت بهبودي است. نتيجه بدست آمده در هر زير گروه بصورت مقدار كمي در پنج زير گروه WOMAC بيان مي شود. اين پرسشنامه در ايران به زبان فارسي ترجمه و بومي سازي شده است و نسخه فارسي آن از نظر تكرار پذيري در مطالعات مختلف تأييد شده است.

-

فرمت : pdf حجم :166.4863 KB