این سیستم نمره بندی دو زیر مجموعه ی اسکور زانو (مربوط به ارزیابی مفصل زانو) و اسکور عملکرد (مربوط به ارزیابی توانایی بیمار در راه رفتن و بالارفتن از ارتفاع) دارد. این مقیاس200 نمره دارد: 100 نمره مربوط به نمره زانو شامل 50 نمره درد، 25 نمره دامنه حرکتی و 25 نمره ثبات مي‌باشد. 100 نمره نیز مربوط به عملکرد بیمار شامل 50 نمره برای بالارفتن پله و50 نمره برای مسافت راهپیمایی مي‌باشد. در صورت وجود کنتراکچر در وضعیت خم شدن مفصل، تاخیر در باز شدن زانو و راستای نامناسب محور زانو،از نمره زانو و در صورت استفاده از وسایل کمکی برای راه رفتن،از نمره عملکرد کسر مي‌گردد.

-

فرمت : pdf حجم :128.0176 KB