هشتمین همایش جراحان شانه و آرنج ایران

حضور دکتر محسن مردانی کیوی در هشتمین همایش جراحان شانه و آرنج ایران  و سخنرانی ایشان در رابطه با در رفتگی شانه

-