بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آبسه (Abcess)

آبسه یک محوطه پر از چرک است. چرک ماده ای است که از لاشه گلبول های سفید کشته شده بوجود میاید.


آبسه یک محوطه پر از چرک است. چرک ماده ای است که از لاشه گلبول های سفید کشته شده بوجود میاید.

آبسه ها بر اثر فعالیت میکروب ها در بافت های بدن بوجود میایند. آبسه در حقیقت واکنش بدن برای محصور کردن و محدود کردن عفونت است. به این طریق بدن اجازه گسترش عفونت را نمیدهد.

آبسه یک محوطه و یک حفره است که اطراف آن بافت زنده بدن است. در درون این حفره باقیمانده اجساد گلبول های سفید (عمدتا نوتروفیل) که در مبارزه با میکروب ها کشته شده اند وجود دارد.

آبسه میتواند در پوست، عضله یا در درون استخوان ایجاد شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت