بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

برِیس (Brace)

بریس نام عمومی برای دسته ای از وسایل است که هدف استفاده از آنها حمایت از اندام یا تنه بصورت کنترل، هدایت، بیحرکتی یا محدود کردن حرکات مفاصل و اندام است.

برِیس

  Brace

 

بریس نام عمومی برای دسته ای از وسایل است که در ارتوپدی بکار برده میشوند.

هدف استفاده از بریس ها حمایت از اندام یا تنه بصورت کنترل، هدایت، بیحرکتی یا محدود کردن حرکات مفاصل و اندام است تا بیمار بتواند بهتر از اندام خود استفاده کند.

از بریس ها همچنین برای کاهش نیروهای وارده به اندام و برای تصحیح شکل اندام استفاده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت