بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پرگزیمال (Proximal)

پرگزیمال کلمه ای است که در علم آناتومی برای نشان دادن جهت بکار برده میشود و به معنای نزدیک تر بودن یک عضو بخ ریشه اندام است.

پرگزیمال


Proximal

 

نگارش های دیگر : پروگزیمال

پرگزیمال کلمه ای است که در علم آناتومی برای نشان دادن جهت بکار برده میشود. مثلا میگوییم مچ دست در پرگزیمال انگشت دست قرار دارد به این معنا که فاصله مچ دست تا ریشه اندام فوقانی (یعنی شانه) کمتر از انگشت دست است.

پرگزیمال بودن به معنای نزدیک تر بودن است. پس وقتی یک عضو اول در پرگزیمال عضو دومی قرار دارد به این معنا است که فاصله عضو اول تا ریشه اندام  کمتر از فاصله عضو دوم است.

مفصل ران در پرگزیمال مفصل زانو قرار دارد. همچنین ستون مهره در پرگزیمال لگن قرار گرفته است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت