بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پیزیفورم (Pisiform)

پیزیفورم نام استخوانچه کوچکی در ناحیه مچ دست است.

پیزیفورم


Pisiform

 

نگارش های دیگر : پیزیفرم، پیزی فورم، پیزی فرم، نخودی

پیزیفورم نام استخوانچه کوچکی در ناحیه مچ دست است.

در مچ دست هشت استخوان کوچک یا استخوانچه قرار دارند. استخوان پیزیفورم یا نخودی در جلوی استخوان تری کتروم و در طرف انگشت کوچک دست قرار دارد.

ضربه به کف دست میتواند موجب شکستگی پیزیفورم شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت