بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آکرومیون (Acromion)

آکرومیون قسمتی از استخوان کتف یا اسکاپولا است.


نگارش های دیگر : آکرمیون، اکرومیون

آکرومیون قسمتی از استخوان کتف یا اسکاپولا است. آکرومیون زائده ای استخوانی در قسمت خارجی و بالای استخوان کتف است که در زیر آن سر استخوان بازو قرار گرفته و بین این دو بورس ساب آکرومیال وجود دارد.

زائده آکرومیون با استخوان ترقوه مفصل شده و مفصل آکرومیوکلاویکولر را میسازد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت