بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آکسون (Axon)

آکسون که به آن رشته عصبی هم میگویند یک رشته یا میله بافتی بلند و باریک است که از سلول عصبی (نورون) خارج میشود.


نگارش های دیگر : اکسون، آکسن

آکسون که به آن رشته عصبی هم میگویند یک رشته یا میله بافتی بلند و باریک است که از سلول عصبی (نورون) خارج میشود.

وظیفه آکسون انتقال پیام عصبی از سلول عصبی یا بطرف آن است. در سلول های عصبی حرکتی، آکسون پیام عصبی برای حرکت را از سلول عصبی به عضله میرساند و در سلول های عصبی حسی، آکسون پیام های حسی را از اندام های حسی به طرف سلول عصبی انتقال میدهد.

دور تا دور آکسون غلافی به نام میلین Myelin sheath وجود دارد.

از کنار هم قرار گرفتن آکسون ها عصب بوجود میاید.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت