بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آکسونوتمزیس (Axonotmesis)

آکسونوتمزیس نوعی آسیب عصبی است که در آن آکسون بشدت آسیب دیده ولی غلاف اطراف عصب سالم میماند.


نگارش های دیگر : آکسونوتمزیز

آکسونوتمزیس نوعی آسیب عصبی است که در آن آکسون (استطاله بلندی که از جسم سلول عصبی خارج میشود) بشدت آسیب دیده ولی غلاف اطراف عصب سالم میماند.

علت آکسونوتمزیس معمولا ضربات له کننده ایست که به عصب وارد میشود. در این آسیب قسمتی از آکسون که بعد از محل قرار دارد از بین رفته و کارکرد عصب دچار اختلال میشود. پس از مدتی قسمت سالم عصب در داخل غلاف عصب به سمت جلو رشد کرده و جای قسمت اسیب دیده را میگیرد.

با این مکانیسم کارکرد عصب در آکسونوتمزیس پس از مدتی مجددا به حالت اول برمیگردد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت