بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آگزیال (Axial)

آگزیال صفحه ای فرضی است که بدن را به دو قسمت بالا و پایین تقسیم میکند.


آگزیال صفحه ای فرضی است که بدن را به دو قسمت بالا و پایین تقسیم میکند.

تمام صفحات موازی با این صفحه را هم آگزیال مینامند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت