بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آنتریور (Anterior)

آنتریور به معنی جلو است.


آنتریور به معنی جلو است.

وقتی میگویم جسم الف در آنتریور جسم ب است به این معنی است که جسم الف در جلوی جسم ب قرار گرفته است. صورت در آنتریور سر قرار گرفته است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت