بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آنته ورژن (Anteversion)

آنته ورژن به معنای چرخش به جلو است.


نگارش های دیگر : انته ورژن، آنته ورسیون، آنته ورسیون

آنته ورژن به معنای چرخش به جلو است.

کلمه آنته ورژن در آناتومی بدن انسان بیش از هر جایی در مفصل ران بکار برده میشود. آنته ورژن سر استخوان ران به این معنا است که سر استخوان ران نسبت به ناحیه تروکانتر های بزرگ و کوچک جلوتر قرار گرفته است و هر چه آنته ورژن افزایش یابد این جلو بودن بیشتر است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت