بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

فیزیوتراپی یا درمان فیزیکی به مجموعه ای از اقدامات درمانی میگویند که هدف عمده آنها بازگرداندن حرکت طبیعی و بدون درد به اندام است.

فیزیوتراپی

Physiotherapy

 

فیزیوتراپی یا درمان فیزیکی به مجموعه ای از اقدامات درمانی میگویند که هدف عمده آنها بازگرداندن حرکت طبیعی و بدون درد به اندام است.

به کسی که فیزیوتراپی یا درمان فیزیکی را انجام میدهد فیزیوتراپیست میگویند.

در فیزیوتراپی از روش های غیر دارویی و غیر جراحی استفاده میشود.

مهم ترین اقدامی که در فیزیوتراپی انجام میشود آموزش و کمک به انجام حرکات اندام ها در جهت بدست آوردن دامنه حرکتی مفصل، انجام نرمش های کششی و نرمش های تقویتی اندام است.

در فیزیوتراپی با استفاده از روش های متفاوتی اندام دردناک گرم میشود تا شدت درد کاهش یابد.

متخصص فیزیوتراپی از تحریک التکتریکی اندام برای کاهش درد استفاده میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت