بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کارپ (Carpus)

کارپ قسمتی از اندام است که بین ساعد و کف دست قرار گرفته است.

کارپ

Carpus

 

کارپ قسمتی از اندام است که بین ساعد و کف دست قرار گرفته است.

کارپ از هشت استخوان یا استخوانچه تشکیل شده که در ناحیه مچ دست قرار گرفته اند.

استخوان های کارپ موجب افزایش توانایی مچ دست در حرکت به طرفین و چرخش میشوند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت