بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کشکک (Patella)

کشکک نام استخوانی در جلوی زانو است.

پاتِلّا

 Patella

 

نگارش های دیگر : پتلا

پاتلا یا کشکک نام استخوانی در جلوی زانو است.

استخوان کشکک یا پاتلا یک استخوان سزاموئید بوده که در مسیر تاندون عضله چهارسر ران به استخوان درشت نی قرار دارد.

استخوان کشکک یا پاتلا از بالا به تاندون چهارسر و از پایین به تاندون کشککی متصل میشود.

نرمی غضروف استخوان پاتلا یا کشکک از علل مهم درد زانو است

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت