بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مدیال (Medial)

مدیال به معنی نزدیکتر به صفحه محوری بدن است.

مدیال


Medial

 

مدیال به معنی نزدیکتر به صفحه محوری بدن است.

اگر یک صفحه فرضی را رسم کنیم بطوری که بدن انسان را به دو قسمت کاملا مساوی چپ و راست تقسیم کند آنگاه جسمی که به این صفحه نزدیکتر است در مدیال جسمی است که از این صفحه دورتر قرار گرفته است. بطور مثال در صورت انسان چشم در مدیال گوش قرار میگیرد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت