بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آتروفی سودک (Sudek's atrophy)

آتروفی سودک یا دیستروفی رفلکسی سمپاتیک که گاهی به آن آلگودیستروفی هم میگویند معمولا بعد از شکستگی، پیچ خوردگی یا دیگر ضربات به اندام بوجود میاید.


آتروفی سودک یا دیستروفی رفلکسی سمپاتیک که گاهی به آن آلگودیستروفی هم میگویند معمولا بعد از شکستگی، پیچ خوردگی یا دیگر ضربات به اندام بوجود میاید.

آتروفی سودک معمولا خود را بصورت درد، تورم و خشکی مفصلی در دست یا پای اندام آسیب دیده نشان میدهد.

علت اصلی آتروفی سودک شناخته شده نیست ولی به نظر میرسد وقوع آن با تغییراتی در تنظیمات سیستم اعصاب سمپاتیک همراه است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت