بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

هیپوتِنار (Hypothenar)

هیپوتنار نام یک برجستگی عضلانی در کف دست است.

هیپوتِنار


Hypothenar

 

نگارش های دیگر : هایپوتنار

هیپوتنار نام یک برجستگی عضلانی در کف دست است.  

کف دست انسان دو برجستگی دارد که بر اثر توده عضلانی بوجود آمده است. برجستگی تنار در سمت انگشت شست و برجستگی هیپوتنار در سمت انگشت کوچک دست قرار دارد.

در برجستگی هیپوتنار عضلاتی قرار دارند که موجب حرکت انگشت کوچک دست و متاکارپ آن میشوند.

عضلات هیپوتنار از عصب اولنار عصب گیری میکنند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت