بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آکسونوتمِزیس (Axonotmesis)

اکسونوتمزیس نوعی آسیب به رشته های عصبی است که در آن آکسون آسیب میبیند ولی غلاف های اطراف آن سالم میمانند.

آکسونوتمِزیس

Axonotmesis

 

نگارش های دیگر : اکسونوتمزیس، آکسونوتمزیز

اکسونوتمزیس نوعی آسیب به رشته های عصبی است که در آن آکسون آسیب میبیند ولی غلاف های اطراف آن سالم میمانند.

در آکسونوتمزیس قسمتی از آکسون که بعد از محل ضربه و آسیب است از بین میرود ولی قسمتی که بین محل ضربه و جسم سلول عصبی است سالم مانده و با رشد تدریجی در درون غلاف های عصبی که سالم مانده است بعد از مدتی مجددا قسمت آسیب دیده را احیا کرده و عصب کارکرد خود را بازمیابد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت