بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

جلسه مجمع عمومی سهام داران بیمارستان قائم

کسب مقام سهام دار برتر بیمارستان در سال ۱۳۹۵ از لحاظ بیشترین و موفق ترین جراحی ها در این مرکز.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت