بالا بودن مادرزادي استخوان شانهCongenital High Scapula (Sprengle Deformity) بیشتر...