پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

ضربات شدیدی که به ناحیه شانه وارد میشود معمولا در حین تصادف اتومبیل، سقوط از ارتفاع یا زمین خوردن در حین تمرینات ورزشی ایجاد میگردد. این ضربات ممکن است موجب شکسته شدن سر یا گردن استخوان بازو شود. در صورتی که قطعات شکسته شده نسبت به هم جابجایی زیادی پیداد کنند درمان معمولا با استفاده از عمل جراحی انجام میشود .
اکثر جراحی های سر و گردن استخوان بازو بصورت باز انجام میشود به این معنا که پزشک معالج برای جااندازی و بیحرکت کردن قطعات شکسته شده باید پوست را شکاف داده و عضلات شانه را به کنار زده تا استخوان شکسته شده نمایان شود و سپس قطعات شکسته شده را با ابزارهای خاصی در کنار هم قرار دهد .
برای فیکس کردن شکستگی در این بیماران از پیچ و پلاک استفاده می شود. در این وسیله، پیچ ها به پلاک قفل میشوند. نتیجه آن است که مجموعه پیچ و پلاک قطعات شکسته شده را محکم تر به یکدیگر متصل میکنند و بیمار میتواند روز بعد از جراحی شانه خود را حرکت دهد .

-