بهترین راه برای پیشگیری از آسیب های مفصل شانه

بهترین راه برای پیشگیری از آسیب های مفصل شانه انجام نرمش های خاص این مفصل است.

دو دسته نرمش میتواند به این مقصود کمک کند.

نرمش های تقویتی که میتوان آنها را با استفاده از وزنه و یا کش های مخصوص انجام داد.

تقویت عضلات اطراف شانه میتواند پایداری این مفصل را افزایش داده و آن را از در مقابل آسیب ها مقاوم تر کند.

نرمش های کششی دسته دوم نرمش های شانه هستند که هدف از انجام آنها افزایش خاصیت انعطاف پذیری عضلات، تاندون ها و رباط های اطراف مفصل است. با افزایش خاصیت الاستیکی و کششی بافت نرم اطراف شانه، مفصل میتواند دامنه حرکتی بسیار بیشتری را انجام داده بدون اینکه دچار آسیب شود. 

حرکت چرخشی پاندولی Pendulum Circular

از کمر 90 درجه خم میشوید و کف دست سالم خود را روی یک چهار پایه کوتاه قرار دهید و کل اندام فوقانی طرف مشکل دار را کاملا شل و آویزان به پایین رها کنید تا بصورت کاملا عمود بر زمین قرار گیرد. در این حال مفصل آرنج کاملا باز است. سپس سعی کنید دست خود را بصورتی حرکت دهید که اگر روی زمین قرار میگرفت یک دایره را رسم میکرد.

باید اندام فوقانی خود را طوری حرکت دهید که تمام حرکات در مفصل شانه (گلنوهومرال) انجام شود. پس نکته مهم در انجام درست این نرمش اینست که آرنج نباید حرکت کند و حرکات فقط باید در شانه باشد. باید سعی شود تا در حین انجام این نرمش عضلات اطراف شانه کاملا شل و ریلاکس باشند. یک راه خوب برای اینکه هم عضلات اطراف شانه شل باشند و هم حرکت کنند اینست که تنه خود را بصورت دایره وار بچرخانید تا مچ دست طرف مشکل دار بصورت دایره بچرخد. ابتدا 10 دایره در جهت عقربه های ساعت و سپس 10 دایره در خلاف جهت عقربه های ساعت.

حرکت چرخشی پاندولی 

بالا بردن هر دو دست از جلو Shoulder flexion, assistive

این حرکت را میتوانید در حالت خوابیده به پشت و یا حالت نشسته انجام دهید. انگشتان هر دو دست را به یکدیگر قلاب کرده و آرنج ها را کاملا مستقیم و راست نگه دارید. سپس سعی کنید با کمک دست سالم دست طرف مشکل دار را به بالای سر برده و بعد از مدتی مکث دوباره به آرامی به پایین برگردانید. این حرکت را 20-10 بار انجام دهید.

بالا بردن هر دو دست از جلو 

چرخش شانه  Supported shoulder rotation
بر روی صندلی نشسته و آرنج و ساعد خود را روی یک میز قرار دهید سپس ساعد را تا جاییکه میتوانید به طرف خارج و سپس بطرف داخل بچرخانید. این حرکت را 10 مرتبه انجام دهید .

چرخش شانه 

نرمش بالا رفتن دست Walk up, active

روبروی یک دیوار بایستید. در حالیکه آرنج خود را در حالت مستقیم نگه داشته اید سعی کنید انگشتان دست خود را روی دیوار به سمت بالا راه ببرید مثل اینکه انگشتان شما دارند روی دیوار راه میروند. دست خود را تا جاییکه میتوانید به بالا ببرید. دست را 10 ثانیه در بالا نگه داشته و سپس به آرامی پایین بیاورید. این حرکت را سه بار انجام دهید.

نرمش بالا رفتن دست 

نرمش بالا بردن دست با چوبدستی

با استفاده از یک چوبدستی بلند و با کمک دست سالم دست طرف مشکل دار را به سمت بالا هل میدهیم تا شانه آن طرف بالا برود.

نرمش شانه

نرمش بالا بردن دست با ریسمان

دو سر یک ریسمان بلند را که از یک قلاب آویزان است با دو دست میگیریم. سپس با دست سالم ریسمان را به سمت پایین میکشیم تا سر دیگر ریسمان دست طرف مشکل دار را بالا برده و بدین ترتیب شانه طرفی که محدودیت حرکت دارد به سمت بالا برود.

 

چرخش داخلی شانه Shoulder internal rotation, active

سرپا ایستاده و پشت دست خود را به پشت کمر زده و سپس ساعد خود را بالا و پایین ببرید. حرکت را 10 بار تکرار کنید.

 نرمش شانه


-