پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران

پنجمین کنگره جراحی خراسان و پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران با عنوان تکنیک های جراحی کم تهاجمی

این کنگره ۱۶ الی ۱۹ آذر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن جراحان ایران شاخه خراسان، به همراه باز آموزی، جراحی زنده و کارگاه های آموزشی در رشته های مختلف برگزار شد. دکتر محسن مردانی کیوی در این کنگره سخنرانی ای در رابطه با لیگامان متقاطع خلفی ارائه دادند.

-