خارج سازی توده بزرگ شانه از یک مرد55ساله

خارج سازی توده بزرگ شانه از یک مرد 55ساله

بیماری 55 ساله با توده ی شانه که روز گذشته توسط دکتر محسن مردانی کیوی در بیمارستان قائم رشت جراحی شد

 

 

 

 

 

توده ی شانه که روز گذشته توسط دکتر محسن مردانی کیوی در بیمارستان قائم رشت از شانه ی بیمار فوق خارج شد 

 

 

 

 

 

پایان جراحی بیمار 55 ساله که با توده ی شانه  روز گذشته توسط دکتر محسن مردانی کیوی در بیمارستان قائم رشت جراحی شد.تصاویر قبلی را ببینید 

 

 

 

-