اکران فیلم مستند آسیب های ورزشی در بیمارستان قایم رشت

اکران دومین مستند آموزشی ارتوپدی ساخته ی دکتر محسن مردانی کیوی با عنوان "آسیب های ورزشی مفصل زانو"

-