آلمان،مونیخ،دسامبر 2017

حضور دکتر محسن مردانی کیوی در دوره ی پیشرفته ی جراحی شانه در شهر مونیخ آلمان

-