انحراف شست - هالوکس والگوس

انحراف شست به انگلیسی Bunionیا هالوکس والگوس (Hallux valgus)

که در فارسی به آن قوز شست پا و شصت کجی هم گویند، نوعی بدشکلی انگشت شست پا است. هالوکس والگوس یا قوز شست پدیده شایعی در انگشتان پا است و ۹۰٪ موارد آن در زنان اتفاق می‌افتد .

بیرون‌زدگی مفصل انگشت شست  پا از مهم‌ترین بیماری‌های انگشتان پا  است که در اثر فشار بلندمدتِ نامتعارف به مفصل (مثلاً با پوشیدن کفش تنگ و نامناسب) ایجاد می‌شود. هرچند پوشیدن «کفش‌های نوک باریک» می‌تواند بیماری را تشدید نماید ولی عامل اصلی زمینه ارثی موجود در خانواده است .


-