بیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

تصاویری مفتخرانه
از اولین سخنرانی دکتر محسن مردانی کیوی
در
۲۶ مین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
سالن همایش هتل المپیک تهران
بیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

سخنرانی دکتر محسن مردانی کیوی

تهران هتل المپیک


بیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

سخنرانی دکتر محسن مردانی کیوی

تهران هتل المپیکبیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

تهران هتل المپیک

سخنرانی دکتر محسن مردانی کیوی

-