بیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

دومین سخنرانی دکتر محسن مردانی کیوی

دقایقی قبل در بیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ارتوپدی ایران

2  آبان 1397

@drmohsenmardanikivi

-