تغذيه و قدرت يادگيرى

تمركز درسى، حافظه و قدرت تحصيلى تنها نتيجه ارث و يا يك موهبت خدايى نيست. تغذيه سالم نقش مهمى در قدرت يادگيرى و تمركز درسى دارد .

كمبود برخى ويتامين ها و مواد معدنى در يادگيرى تاثير منفى دارد. به عنوان مثال حتى كمبود خفيف آهن باعث كاهش قدرت يادگيرى مى شود. اين كمبودها در كودكان ريزجثه و پراكنده خوار كه در وعده ناهار و يا شام بى اشتهااند و نيز آنهايى كه برخى گروه هاى غذايى (لبنيات، ميوه، سبزى، گوشت ها و غلات) را به حدكافى مصرف نمى كنند رخ مى دهد .

در چاقى فعاليت بخش جلوى قشر مغز كه مسئول تمركز و حافظه كوتاه مدت است كاهش مى يابد. اضافه وزن خفيف در كودك مقدمه چاقى است و مى بايست آن را اصلاح نمود .


عدم توجه به نوشيدن كافى آب باعث اختلال در قدرت تمركز و حافظه كوتاه مدت مى شود. كاهش تنها ١٪؜ آب بدن كه معمولا دانش آموز در مدرسه موقتا آن را تحمل مى كند، سبب اختلال در فرايند يادگيرى مى شود .


عدم صرف صبحانه موجب كاهش قدرت حافظه و تمركز درسى در دانش آموزان مى شود .


دير خوابيدن در شب با كاهش قدرت تحصيلى مرتبط است .


-