از اقدامات ایمنی حین بروز زلزله⚠️

سال گذشته در این روزها شاهد چند نوبت زلزله در میهن عزیزمان بودیم که خانواده های بسیاری داغدار شدند.بااحترام به یاد آن عزیزان، امروز تصاویری از اقدامات ایمنی حین بروز زلزله را در کانال قرار خواهیم داد
-